2

عرق؟

رد عرق؟

بوی عرق؟

3

تن پوش ضد تعریق کوال

راهکاری مطمئن برای حذف رد تعریق و بوی عرق

پوشاک ضد عرق با استفاده از الیاف کوال فابریک

عرق؟

رد عرق؟

پوشاک ضدتعریق کوال

4-min